Skip to main content

Information In Other Languages

Access for deaf and hearing impaired individuals available at TTY: 711

English

To access language services at no cost to you, call the number on your ID card.

Spanish

Para acceder a los servicios lingüísticos  sin costo alguno, llame al número que figura en su tarjeta de identificación.

Chinese Traditional

如欲使用免費語言服務,請撥打您健康保險卡上所列的電話號碼

Vietnamese

Để sử dụng các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí, vui lòng gọi số điện thoại ghi trên thẻ ID của quý vị.

Tagalog

Upang ma-access ang mga serbisyo sa wika nang walang bayad, tawagan ang numero sa iyong ID card.

Korean

무료 다국어 서비스를 이용하려면 보험 ID 카드에 수록된 번호로 전화해 주십시오.

Armenian

Ձեր նախընտրած  լեզվով  ավվճար  խորհրդատվություն   ստանալու  համար զանգահարեք  ձեր բժշկական  ապահովագրության  քարտի  վրա նշված հէրախոսահամարով

Persian Farsi

برای دسترسی به خدمات زبان به طور رایگان، با شماره قید شده روی کارت شناسایی خود تماس بگیرید.

Russian

Для того чтобы бесплатно  получить помощь  переводчика, позвоните  по телефону,  приведенному  на вашей идентификационной  карте.

Japanese

無料の言語サービスは、IDカードにある番号にお電話ください。

Arabic

للحصول على الخدمات اللغویة دون أي تكلفة، الرجاء االتصال على الرقم الموجود على بطاقة اشتراكك.

Punjabi

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਬਿਸੇ ਿੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰ ਜਾਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਿਾਰਡ‘ਤੇ ਬਦਿੱਤੇ ਨੰ ਿਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰੋ।

Mon-Khmer, Cambodian

ដ   ើម្បីទទួលបានដេវាកម្មភាសាដ    លឥតគិតថ្លៃេម្រាប់ដោកអ្នកេូ    ម្ដៅទូរេព្ទដៅកាន់ដលខដ លានដៅដលើបណ្ណ េាា

Hmong

Yuav kom tau kev pab txhais lus tsis muaj nqi them rau koj, hu tus naj npawb ntawm koj daim npav ID.

Hindi

बिना किसी िीमत िे भाषा सेवाओं िा उपयोग िरने िे लिए, अपने आईडी िाडड पर दिए नंिर

Thai

หากทา่ นต้องการเข้าถึงการบริการทางด้านภาษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Our Collaboration

The new joint venture brings together Sutter Health’s network of nationally recognized, high-quality* doctors and hospitals with Aetna’s leading health plan expertise, cutting-edge data, analytics and health information technology, and shared care management capabilities. This joint venture aims to deliver a differentiated, personalized experience for members and is designed to improve efficiency and lower the cost of care, resulting in greater affordability.

Contact Us

*Many of the hospitals and physician organizations in the Sutter Health network have been recognized for quality achievements from The Joint Commission, The Leapfrog Group®, Integrated Healthcare and CAPG.

Sutter Health Aetna logo Sutter Health Aetna logo

Health benefit plans are administered by Sutter Health and Aetna Administrative Services LLC. Sutter Health | Aetna is the brand name used for products and services provided by Sutter Health and Aetna Administrative Services LLC. Sutter Health | Aetna is an affiliate of Sutter Health and of Aetna Life Insurance Company and its affiliates (Aetna). Aetna provides certain management services to Sutter Health | Aetna. Aetna and MinuteClinic, LLC (which either operates or provides certain management support services to MinuteClinic-branded walk-in clinics) are both within the CVS Health family.

This material is for information only and is not an offer or invitation to contract.  Health benefit plans contain exclusions and limitations. Providers are independent contractors and not our agents. Provider participation may change without notice. We do not provide care or guarantee access to health services. Not all health services are covered. See plan documents for a complete description of benefits, exclusions, limitations and conditions of coverage. Plan features and availability are subject to change and may vary by location. Information is believed to be accurate as of the production date; however, it is subject to change.

Language Assistance Language Assistance can be provided by calling the number on your member ID Card. For additional language assistance: Español | 中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Pусский | العربية | Kreyòl | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | Other Languages…

You are now leaving www.sutterhealthaetna.com.

You are now being redirected to www.aetna.com. Health benefit plans are administered by Sutter Health and Aetna Administrative Services LLC (Sutter Health | Aetna). Sutter Health | Aetna is an affiliate of Sutter Health, and of Aetna Life Insurance Company and its affiliates (Aetna).

Cancel Continue

You are now leaving the Sutter Health | Aetna website.

Links to outside sites are provided for your convenience only. Sutter Health | Aetna and its affiliates are not responsible for the content, accuracy, or privacy practices of linked sites, or for products or services described on these sites.

Cancel Continue

You are now leaving www.sutterhealthaetna.com.

You are now being redirected to www.sutterhealth.org. Health benefit plans are administered by Sutter Health and Aetna Administrative Services LLC (Sutter Health | Aetna). Sutter Health | Aetna is an affiliate of Sutter Health, and of Aetna Life Insurance Company and its affiliates (Aetna).

Cancel Continue